Voorwaarden

Omdat er tientallen projecten meedoen en duizenden mensen zullen stemmen, willen we zorgvuldig zijn en duidelijkheid geven in hoe we deze campagne hebben ingericht. Daarom hebben we de volgende voorwaarden opgesteld.


Voorwaarden
Deze voorwaarden zijn van toepassing op de verkiezing van de Gouden Gans 2016. De verkiezing is eigendom van Wilde Ganzen, statutair gevestigd te Hilversum, kantoorhoudende te Hilversum aan de Heuvellaan 36, 1217 JN (hierna: de organisatie). Alle stemmers en genomineerden verklaren zich akkoord te gaan met deze Algemene voorwaarden.


Definities

1. Algemene voorwaarden: onderhavige voorwaarden.

2. Stemmer: de natuurlijke persoon die een stem uitbrengt.

3. Genomineerde: in Nederland gevestigde stichting waarvan een project is goedgekeurd door Wilde Ganzen.

4. Gedragscode Promotionele Kansspelen: de gedragscode zoals in werking getreden op 1 januari 2014.

5. Prijzen: De te winnen prijzen zoals hierna omschreven

6. Prijswinnaar: de stemmer en de stichting die conform de Algemene voorwaarden een prijs wint.

7. Website: http://www.goudengans.nl


Toepasselijkheid van de algemene voorwaarden
De Algemene voorwaarden zijn van toepassing op deelname aan de verkiezing als genomineerde, op het uitbrengen van een stem en ieder gebruik van de internetsite.


De prijs en de prijswinnaar
Uitsluitend indien een stem op juiste wijze volledig is uitgebracht, goedgekeurd en is bevestigd via de link in de bevestigingsmail dan maakt de stemmer kans op het winnen van een prijs. De prijswinnaar wordt vastgesteld door middel van loting. Over de uitslag kan niet worden gecorrespondeerd.

De prijswinnaar krijgt automatisch bericht per e-mail en worden op de internetsite gepubliceerd. De prijswinnaar moet zich binnen een maand na bekendmaking melden bij de organisatie om de prijs in ontvangst te nemen. Gebeurt dat niet dan wordt een nieuwe prijswinnaar vastgesteld. De prijs kan enigszins afwijken van de afbeeldingen zoals weergegeven op de internetsite. De prijs is niet in te wisselen voor geld.


Publicatie prijswinnaar
Door het uitbrengen van een stem verleent de prijswinnaar toestemming aan de organisatie om zijn/haar naam, evenals mogelijke foto's van de prijsuitreiking voor promotionele doeleinden met betrekking tot de verkiezing te gebruiken.


Deelname en stemmen zijn gratis
Deelname aan de verkiezing is gratis voor zowel genomineerden als voor stemmers.


Prijzen voor stemmers
Er zullen geen vervangende prijzen of geldbedragen worden uitgekeerd. De winnaars hebben tot 15-3-2017 om hun prijs op te halen. Daarna vervallen alle prijzen.


Voorwaarden voor het uitbrengen van een stem en het winnen van prijzen.
Alleen als je op het moment van het uitbrengen van een stem 18 jaar of ouder bent en de gegevens naar waarheid hebt ingevuld, maak je kans op de prijzen. De stemmer garandeert dat de door hem/haar opgegeven gegevens tijdens de stemprocedure correct, up-to-date en volledig zijn. De stemmer garandeert tevens dat hij/zij de gegevens naar waarheid en volledig invult. Werknemers van Wilde Ganzen zijn uitgesloten van stemmen.


De website
De internetsite mag op geen enkele wijze (technisch) aangesproken, gebruikt of uitgelezen worden om automatisch te stemmen, data te kopiëren naar andere opslagmedia, om spam te versturen, of voor andere doelen, zonder nadrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie.

Het gebruik van de internetsite komt voor eigen rekening en risico van de gebruiker. De aangeboden informatie is van algemene aard en aan verandering onderhevig. Bijgevolg kan de organisatie niet instaan voor de volledigheid en juistheid van de aangeboden informatie.


Kenmerken van het internet
Op ieder moment kunnen zich storingen, vertragingen of andere ongeregeldheden voordoen met betrekking tot de informatievoorziening via internet in het algemeen en via de internetsite in het bijzonder, hieronder begrepen doch niet uitsluitend overdracht van virussen. De organisatie verwerpt iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die voortvloeit uit calamiteiten die het gevolg zijn van het gebruik van internet als medium voor informatieoverdracht.

Gebruikers van de internetsite zijn erop gewezen dat het versturen van informatie via email veiligheidsrisico’s met zich meebrengt. De organisatie aanvaardt nimmer verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor enige schade in welke vorm dan ook, die het gevolg is van het door derden onderscheppen, gebruiken, misbruiken of wijzigen van door de organisatie en/of gebruikers via e-mail verzonden informatie.


Informatie van derden en hyperlinks
Verwijzingen naar internetsite, informatie van derden of hyperlinks zijn bedoeld ter informatie van de gebruiker van de internetsite. Ondanks uiterste zorgvuldigheid bij het selecteren van informatie van derden en internetsite waarnaar verwezen wordt, kan de organisatie nimmer garanties bieden ten aanzien van deze informatie of hyperlinks. De organisatie verwerpt dan ook iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die gebruiker lijdt ten gevolge van (het gebruik van) informatie van derden of hyperlinks.


Cookies
Om de verkiezing en het stemproces goed te kunnen laten verlopen en waar nodig te kunnen verbeteren maakt de internetsite gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina's van deze internetsite wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het is mogelijk om cookies uit te schakelen. Voor meer informatie over het accepteren van cookies, raadpleeg de helpfunctie van uw browser.


Onderhoud van en wijzigingen in de internetsite
De organisatie behoudt zich het recht voor de internetsite of onderdelen van de internetsite tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de internetsite. De organisatie zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de internetsite nimmer tot enige schade jegens stemmers of genomineerden gehouden zijn. 


Stemprocedure
Er kan maximaal 1 keer per e-mailadres, per ronde via de website een stem uitgebracht worden.
De organisatie heeft het recht om bij het vermoeden van fraude of misbruik of onsportieve deelname aan de verkiezing, zonder opgaaf van redenen een genomineerde te diskwalificeren en de deelname te blokkeren.
 

Hoe worden mijn gegevens gebruikt?
De persoonsgegevens die bij het stemmen worden achtergelaten worden vastgelegd in de administratie van Wilde Ganzen. Deze gegevens zullen vertrouwelijk en conform de wet bescherming persoonsgegevens worden behandeld. Je gegevens worden niet verstrekt aan derden, ook niet aan deelnemende stichtingen. Wij gebruiken deze om je te informeren over deze campagne, onze werkzaamheden of om je steun te vragen.
Afmelden voor de e-mails kan door te klikken op de afmeldlink die in elke e-mail wordt verzonden. De afmelding wordt direct verwerkt. Ook kun je contact met ons opnemen om je af te melden.


Aansprakelijkheid
De organisatie en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige uit deze Verkiezing voortvloeiende schade. Iedere verantwoordelijkheid en/of aansprakelijkheid voor directe, immateriële of indirecte schade waaronder begrepen gevolgschade en gederfde inkomsten die het gevolg is van het verlenen van toegang tot, dan wel het gebruik maken van de internetsite en/of het uitbrengen van een stem wordt door de organisatie uitdrukkelijk verworpen. Onder geen beding kan de organisatie verantwoordelijk en/of aansprakelijk worden gehouden voor de onjuistheid, onvolledigheid of ongeldigheid van de informatie op de internetsite.

De organisatie en haar partners kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade veroorzaakt dan wel voortvloeiend uit de door haar uit te reiken prijzen. De organisatie en al haar partners, zijn niet aansprakelijk voor fouten in de afhandeling van e-mails en de uitreiking van eventuele prijzen. Indien de prijs wordt uitgereikt aan iemand die de prijs opeist door zich wederrechtelijk voor te doen als de rechtmatige winnaar, dan wordt de schade hierdoor geleden op deze persoon verhaald.


Intellectueel
Op de verkiezing, het uiterlijk, de samenstelling en de techniek van de internetsite rusten intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan de organisatie en/of een der gelieerde partners. Alle aangeboden informatie, waaronder teksten, grafisch materiaal, logo's alsmede beeld- en geluidsmateriaal, is auteursrechtelijk beschermd. Het is gebruikers onder geen beding of voorwaarde toegestaan de internetsite te gebruiken in strijd met de auteurswet. Alleen met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van de organisatie of een derde rechthebbende, mag informatie van de internetsite door gebruikers van de internetsite worden vermenigvuldigd, bewerkt, geëxploiteerd of anderszins ter beschikking worden gesteld aan derden.


Wijzigingen in de Algemene voorwaarden
De organisatie is te allen tijde gemachtigd om tussentijds naar behoefte en zonder voorafgaande kennisgeving de voorwaarden aan te passen. Eventuele wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op de internetsite.


Slotbepalingen
Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. In gevallen waarin de algemene voorwaarden niet voorzien, beslist de organisatie van de verkiezing. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van het gebruik van de internetsite worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Den Haag. De organisatie handelt conform de Gedragscode Promotionele Kansspelen.


Contact
Mocht u na het lezen van de Algemene voorwaarden vragen of opmerkingen hebben over deze voorwaarden dan wel verdere vragen hebben over de verkiezing, de internetsite, het stemmen en/of de prijzen, neem dan contact op via goudengans@wildeganzen.nl of per post: Wilde Ganzen, Heuvellaan 36, 1217 JN Hilversum.

WildeGanzen_Logo_2015_RGB
Volg ons op:
facebook-f-256
twitter-256-groter